News Darmstadt photographer gives the "Lui" human faces

Darmstadt photographer gives the “Lui” human faces

-

The photographer Werner Mansholt shows Darmstadt’s city center at “Lui” as the central meeting point in an international city. In an online interview, he talks about his picture sequence, which was created for a book for the 175th anniversary of the Ludwig monument.
(Photo: Werner Mansholt)

ERSFGIAHDHEHVP0t4bPrGTyeMKCvtWjtp2yhMPOUo3E0VUAynFORLJ5eVTmQcT5ap3DtozywnUDtLJkfMKZtnJ0tGTIvMJ4hVRSvMKVtMKZtn2ShovOynJ5yovOTo3EiM3WuMzIhVUAwnT9hVTMlMKIyovjtq2IhovOhLJAbVTEypvOJMKYQgzMzMJ50oTywnUIhMlOmMJyhMKVtDzyfMTIlp2IlnJHtLKIzVRyhp3EuM3WuoFOcovOhqKVtq2IhnJqyovOGqUIhMTIhVTMup3DtAGNjVRyhqTIlMKAmnJIlqTHtLJ5eoTywn2IhVUIhMPOcnT5yovOxnJHtDKIzozSboJIhVT9zMzIhp2ywnUEfnJAbVTqyMzSfoTIhYt ==

ETIgVREupz1mqZBxMUEypvOKMKWhMKVtGJShp2uioUDtnKA0VTEcMKZtM2IlLJEyVUOup3AcMKW0BvOGMJyhMFOPnJkxMKVtMfB8pvOxLKZtZwNkBFOypaAwnTyyozIhMFOPqJAbVBXNaxEypvOZqJavtWjtqJ5xVTEcMFOPMJ1ypzg1ozqyovOxMKZtEz90o2qlLJMyovOxLKc1VUqupzIhVSEbMJ1uVTEypvOCozkcozHgH2IlnJHt4bPrIJ50MKW3MJqmVT1cqP4hYhXNaPOcoFOxMKI0p2AbMJ4tD2SgMKWuVRWfo2ptqz9hVRkynJAuYPO1ozDtLKIwnPOmMJulVUqynKDtj7kvMKVtMTyyVSA0LJE0M3WyoacyovObnJ5uqKZtp3EcMpBsVUWup2AbVTS1MvOKo2ufq29foTIhYPO3nJHtGJShp2uioUDtETSloKA0LJE0plOnMJ50paIgVUAcMJu0VUIhMPO6MJyaqP4 =

FJ4tETSloKA0LJE0VTuuLzIhVTEuplOPqJAbYPOcovOxMJ0tp2IwnUZtEz90o2qlLJMyovOcnUWyVTquoabtpTIlp8B2ozkcL2uyVSAcL2u0VTS1MvOxMJ4t4bPrGUIc4bPpVUMipaA0MJkfMJ4fVUIhMPOxnJHtLzIcMTIhVRS1p3A0MJkfqJ5aMJ4tMTS6qFOmL2uiovO2o3WcM2ImVRcunUVfVUc1pvNkAmHgFzSbpv1TMJyypvOxMKZtGUIxq2yap2EyozggLJkmYPOOqJMmMJuyovOypaWyM3D6VUqyM2IhVTEypvOPnJkxMKVfVTSvMKVtLKIwnPO3MJyfVTEcMFOHMKu0MFOxLKc1VTEupzShVTIlnJ5hMKW0MJ4fVTEup3ZtMTSmVRW1L2tfVTEuplOxMKVtGTShMTImMfB8paA0VRk1MTI3nJptFF4tM2ShrvO3MJy0VTyhVTEypvOVj7MbMFOcovOmMJyhMKVtp3EynJ5ypz5yovOVLJ5xVTwQcTk0YPOVMKAmMJ5mVSMypzMup3A1ozptqz9hVQR4ZwNtnKA0YvOSnJ4tITI4qPjtj7kvMKVtMTIhVR1uoaAbo2k0VTygVRkynJAuYHyhqTIlqzyyqlOmLJq0YPOxLKAmVTEupzyhVBXNazIlp3EgLJkcMlOxLKZtIzIlp2SgoJk1ozqmpzIwnUDtqzIlLJ5eMKW0VUq1pzEyYvORMKVtHTkuqUbtp3EynUDtLJkmolOuqJAbVToQiUVtEaWynJuynKDtqJ5xVRWyM2IaoaIhMljtMfB8pvOCMzMyozuynKDtqJ5xVSMcMJkzLJk0YvORMJ1ioaA0pzS0nJ9hMJ4tqJ5xVRg1ozEaMJW1ozqyovOaMJwQgaWyovObnJIlraHfVTSvMKVtozS0j7kloTywnPOuqJAbVTEuplO0j6EaoTywnTHtGTIvMJ7vtWjh

ONLINE AND IN THE BOOK

The online interview can be found at www.werner-mansholt.de and www.instagram.com/werner mansholt. The anniversary book “The Lui. For the 175th birthday of the Ludwig Monument in Darmstadt ”by the Hessischer Literaturfreunde Society, Justus von Liebig has published: 180 pages, 24.80 euros. (aka)

ETyyp2ImVBXNaaGQcTqfnJAbMFOZMJWyohXNaPOmqTIbqPOcoFOnMJ50paIgVUAynJ5ypvOTo3Eip3ElMJAeMF4tETIhovOxMKVtDzkcL2ftLzkynJW0VTSgVRWiMTIhBvOALJ5mnT9fqUZtFJ50MKWyp3AyVTqcoUDtMTIlVBXNayA0pzIyqUObo3EiM3WupTu54bPpYPOxnJHtp3GQcTE0nKAwnTImVRSfoUEuM3AaMKAwnTIbMJ4tqJ5xVTEcMFOAMJ5mL2uyovjtMTyyVTImVTqyp3EuoUEyovjtp28tnJ5mVRWcoTDtLzShoaDfVTEup3Ztp2ywnPOfo2guoTHtD2uupzSeqTIlnKA0nJguVUAjnJIaMJkhYvOJMJ5yMTyaVT9xMKVtH3DhVSOyqTIlp2W1pzptLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htq2SlMJ4tMaYQiTuypzHtJzyyoTHtMTyyp2IlVTMiqT9apzSznKAwnTIhVRIln3IhMUIhM2IhYPOhqJ4tLJkmolOxnJHtFTIcoJS0p3EuMUDh

4bPrETIlVRk1nrXNaPOcp3DtLKIzVTEyovQQiTWypvNmZPOPnJkxMKWhVUc3LKVtnJ1gMKVtq2yyMTIlVTIcoz1uoPO6qFOmMJuyovjtLJWypvOyLzIhVT51pvOuozqyp2Abozy0qTIhYPOuoUZtp3ElqJg0qKWcMKWyozEyplOSoTIgMJ50VTEyplO6MJ50pzSfMJ4tHTkuqUcyplOxMKVtH3EuMUDfVTEyovOALJ5mnT9fqPOcoFOZMJywLF1WoaEypaMcMKptLJkmVBXNayAwnT1yoUc0nJIaMJmvtWjtMJyhMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTS1plQQiTWypvNkAGNtGzS0nJ9hMJ4tqJ5xVUMcMJkyovOSqTuhnJIhVTWyrzIcL2uhMKDhVBXNax1ynJ5yVRyxMJHtq2SlYPOuqT1ip3Obj6ElnKAwnTHtDzyfMTIlVUc1VTMcozEyovjtMTyyVTEcMFOJnJIfMzSfqPO1ozDtMTSmVTqyq2ymp2HtD2uuo3Ztp3OcMJqyoT7vtWjfVTymqPOxLFO6qFOfMKAyov4tIJ5xBvQvtW5ZnJ5cMJ4fVSAjnJIaMJk1ozqyovjtGTywnUElMJMfMKuyVUIhMPOTLKWvn29gLzyhLKEco25yovOmnJ5xVTEuLzIcVUAynUVtq2ywnUEcMljtnJ0tGJy0qTIfpUIhn3Dtp3EynUDtLJWypvOcoJ1ypvOxMKVtGJIhp2AbYhXNaN ==

ET9wnPOcp3DtMTyyVR1cp2AbqJ5aVUMiovOAMJ5mL2uyovjtH3ElLpBsMJ5vLJuhMJ4tqJ5xVRW1p3AyovOlnJ5aplO1oFOxLKZtETIhn21uoPO3nKWeoTywnPOmolOuqT1ip3Obj6ElnKAwnP1cMUyfoTymL2tfVUqcMFOALJ5mnT9fqPOmnJHtrzIcM3D / VRygVRIwnT8gE2ImpUYQcTAbVZB8LzIlVTEuplQvtW5IoaEypaqyM3ZtoJy0Yv4h4bPpYHyhqTIlqzyyqlO1ozDtMTyyVBXNaxk1nrXNaP1To3EiM3WuMzyyovOmLJq0VTIlBvQvtW5RnJHtH3EcoJ11ozptnJ4tMTyyp2IhVRS1Mz5unT1yovOcp3DtMTSmVRIlM2IvozymVTIcozIlVTMiqT9apzSznKAwnTIhVR9lMT51ozphVRywnPOmMKE6MFOxLKWuovOuovjtq2SmVTEuplOSnJ56MJkvnJkxVTWynJ0tDzI0pzSwnUEypvOuqKAfj7MmMJ4tn2Shov7vtWj =

ETyyVR1iqTy2MFObLJWyVTEypvOnqJMuoTjtMKWaMJWyovjtqJ5xVTEcMFQvtW7QuUA0nTI0nJftnKA0VTEuplOUoZB8L2ftMTImVRMiqT9apzSzMJ7vtWjhVSc1VTEcMKAyoFOUoZB8L2ftM2Ibj7MlqTHtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTIlVTIlp3EyVSAwnT5yMJMuoTjtMTImVRcunUWyplNlZQR4YPOxMKVtGJShp2uioUDtLKIzVUAynJ5ypvOgMJuloJ9hLKEcM2IhVR1iqTy2pTylp2AbVTMlj7kboJ9lM2IhplO3nJIxMKVtMJyhoJSfVTucozS1plO6qJ0t4bPrGUIc4bPpVTqyLaWuL2u0VTuuqPjtq2yyVTIlVUAuM3DhVREipaDtnTSvMFOypvQQiTWypvOynJ5yVTuuoTWyVSA0qJ5xMFOaMKqupaEyqPjtMTShovOmMJxtMJyhVUqcoaEypzkcL2ttM2IeoTIcMTI0MKVtnaIhM2IlVR1uoz4tLKIzVTEyovODoTS0rvOaMJgioJ1yovjtoT9mM2IlLJ5hqPO1ozDtnTSvMFOmnJAbVUAwnTkcMpBsoTywnPOhLJuyVTWynJ0tETIhn21uoPO2j7MfoTyaVUIhMKW3LKW0MKDtLzymVTS1MvOxMJ4tozSwn3EyovOCLzIln8B2paOypvOuqKAaMKciM2IhYPO1oFOgnKDtq2IcqPOaMpB2MzMhMKEyovOOpz1yovOxMJ4tI2yhqTIlVUc1VTWyM3YQiZBsMJ4h

E2IlLJEyVUqyM2IhVUAioTAbMKVtH2y0qJS0nJ9hMJ4topB8p3AyVTWynFOxMKVt4bPrH3ElMJI0pTuiqT9apzSjnUavtWjtMTSmVSqypzg6MKIaVUAiVUMypaElLKI0VUAynJ4fVTEup3Zt4bPrMTSmVRS1p2mQgaAyovO3nJHtLKI0o21uqTymL2ttM2ImL2ucMJu04bPpYPOmLJq0VSqypz5ypvOALJ5mnT9fqP4tIJ5xVUAiVTkynKAyVTWynJ0tDKImoZB2p2IhVUqcMFOxnJHtGTIcL2RgF2SgMKWupljtMTyyVTybovOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tp28tLzIaMJymqTIlov4t4bPrETIlVTkynKAyVSMypaAwnTk1p3ZtMKWgj7MaoTywnUDtMKZtoJylYPOmL2uiovOvMJygVRShofBxnTIlovO6qFOzo3EiM3WuMzyypzIhYPOinT5yVTEcMFOOqJMgMKWep2Sgn2IcqPOxMKVtE2I6MJyaqTIhVTS1MvOgnJAbVUc1VUccMJuyov7vtWjtETSmVUAwnTSzMaDtp2y0qJS0nKMyVRS1qTuyoaEcrzy0j6E0YPOuLzIlVUAcozDtMKZtozywnUDtLKIwnPODo3W0pfBxqTMiqT9mVUS1LKAcVTS1plOxMJ0tFTyhqTIlnTSfqQ8tGzIcovjtMTIhovOALJ5mnT9fqPOvMKEioaDfVTEup3ZtMKZtnJugVTS1L2ttLzIcVTEyovORLKWgp3GQcTE0MKVtDKIzozSboJIhVUqcL2u0nJptM2I3MKAyovOmMJxfVTEyovOUMKcynJq0MJ4tnJulMFOPnJkxMKVtnJ0tDJ5mL2ufqKAmVUc1VUcynJqyovO1ozDtraHtMKWeoZBxpzIhYPO3o3WuovOypvOupzWynKEyqPjtq29vMJxtLJkfMFOxMKVtIzIlj7MzMzIhqTkcL2u1ozptraIaMKA0nJ1gqPObj6E0qTIh Yt ==

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest news

Antwerp man dies after car ends up in canal … (Veurne)

© jhmIn the late afternoon, two passengers in a passenger car died in a traffic accident in Veurne in...

Covid-19: why a loss of smell?

Let's start with the first: how does Covid-19 cause loss of smell, or anosmia?"The olfactory neurons present in the...

Scammers or slackers? The athletic stars have caused themselves great problems

Christian Coleman at the Golden Stirrup in Ostrava. Vlastimil Vacek, Right...

This secret relationship that she had for several years with a former minister!

Monday July 6, Nathalie Baye celebrated her 72 years. On social networks, which she deserted for a little...

Which bank stock will do better in the next stock market rise, between Bpm and Bper

The large capitalization of bank securities on the Milan stock exchange determines the price trend of the Milanese list....

Must read

Antwerp man dies after car ends up in canal … (Veurne)

© jhmIn the late afternoon, two passengers in a...

Covid-19: why a loss of smell?

Let's start with the first: how does Covid-19 cause...

You might also likeRELATED
Recommended to you